Nasza oferta

Compliance jest dziedziną zajmującą się minimalizacją ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz wdrożonymi procedurami i zasadami postępowania. 

Wdrożenie wewnętrznego systemu compliance (systemu zarządzania zgodnością) pozwala w szczególności na:

 1. Skuteczne monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 2. Zarządzanie procesem zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć (tzw. whistleblowing),
 3. Analizowanie i wykrywanie ryzyk występowania czynów zabronionych w organizacji,
 4. Wewnętrzne wsparcie komórek organizacyjnych i zarządu w kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi, normami, wytycznymi organów kontrolnych,
 5. Zapobieganie stratom finansowym i wizerunkowym.
 6. Zwiększenie zaufania klientów i stron zainteresowanych poprzez propagowanie działań w zakresie monitorowania nieprawidłowości i niezwłocznego reagowania na naruszenia.

W ramach powierzenia funkcji Compliance Office / Menadżera Zgodności wykonujemy w szczególności:

 1. informowanie pracowników oraz zarządu o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 2. nadzorowanie procesów compliance w obszarach: organizacyjnym, prawnym, informatycznym, technicznym, fizycznym i personalnym,
 3. audyty wewnętrzne w zakresie kontroli przestrzegania polityk compliance,
 4. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji systemu compliance, w szczególności polityk i deklaracji zapewnienia zgodności, antykorupcyjnych, zgłaszania nieprawidłowości, procedur oceny wiarygodności i kodeksów etyki,
 5. opiniowanie i doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności,
 6. koordynowanie procesu zgłaszania zdarzeń, nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
 7. koordynowanie wdrażania nowych procesów pod kątem zapewnienia zgodności i kontroli ryzyka,
 8. informowanie kierowników organizacyjnych i zarządu o ryzykach i zmianach w obowiązkach w zakresie compliance,
 9. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu compliance,
 10. pełnienie roli konsultanta i doradcy prawnego w komórce compliance lub systemie zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems).

Posiadamy zespół specjalistów przygotowanych i doświadczonych w zakresie systemów compliance w obszarze prawnym, organizacyjnym i informatycznym. Nasze autorskie metody zostały wypracowane w oparciu o wiedze naszego zespołu, doświadczenie zawodowe, cykliczne szkolenia oraz ciągłe monitorowanie zmian w środowisku prawnym i biznesowym. W swoich działaniach wykorzystujemy najlepsze praktyki zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem, m.in. w oparciu o standardy zarządzania ryzykiem  (ISO 31000), zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001) i  zarządzania zgodnością (ISO 19600).

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229