Nasza oferta

Compliance jest dziedziną zajmującą się minimalizacją ryzyka braku zgodności działań przedsiębiorstwa z przepisami prawa krajowego i międzynarodowego, przyjętymi regulacjami wewnętrznymi oraz wdrożonymi procedurami i zasadami postępowania. 

WAŻNE: Do 17 grudnia 2021r. polskie przedsiębiorstwa, podmioty publiczne oraz podmioty finansowe mają obowiązek wdrożyć postanowienia  dyrektywy o ochronie sygnalistów – tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 osób są zobowiązane wdrożyć postanowienia dyrektywy najpóźniej do 17 grudnia 2023r. 

Wdrożenie wewnętrznego systemu compliance (systemu zarządzania zgodnością) pozwala w szczególności na:

 1. Skuteczne monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych i dyrektywy o ochronie sygnalistów.
 2. Zarządzanie procesem zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć (tzw. whistleblowing),
 3. Analizowanie i wykrywanie ryzyk występowania czynów zabronionych w organizacji,
 4. Wewnętrzne wsparcie komórek organizacyjnych i zarządu w kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi, normami, wytycznymi organów kontrolnych,
 5. Zapobieganie stratom finansowym i wizerunkowym.
 6. Zwiększenie zaufania klientów i stron zainteresowanych poprzez propagowanie działań w zakresie monitorowania nieprawidłowości i niezwłocznego reagowania na naruszenia.

W jakich branżach zarządzanie zgodnością jest wymagane? Praktycznie w każdej, lecz w szczególności: medycznej, telekomunikacyjnej, medialnej, bankowej, finansowej,

Nieodzownym wsparciem i osobą nadzorującą implementację i przestrzeganie postanowień dyrektywy, polityk compliance oraz wspierającą organizację w ochronie sygnalistów jest COMPLIANCE OFFICER. 

W ramach powierzenia funkcji Compliance Office / Menadżera Zgodności wykonujemy w szczególności:

 1. informowanie pracowników oraz zarządu o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 2. nadzorowanie procesów compliance w obszarach: organizacyjnym, prawnym, informatycznym, technicznym, fizycznym i personalnym,
 3. audyty wewnętrzne w zakresie kontroli przestrzegania polityk compliance,
 4. przygotowywanie niezbędnej dokumentacji systemu compliance, w szczególności polityk i deklaracji zapewnienia zgodności, antykorupcyjnych, zgłaszania nieprawidłowości, procedur oceny wiarygodności i kodeksów etyki,
 5. opiniowanie i doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności,
 6. koordynowanie procesu zgłaszania zdarzeń, nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
 7. koordynowanie wdrażania nowych procesów pod kątem zapewnienia zgodności i kontroli ryzyka,
 8. informowanie kierowników organizacyjnych i zarządu o ryzykach i zmianach w obowiązkach w zakresie compliance,
 9. przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu compliance,
 10. pełnienie roli konsultanta i doradcy prawnego w komórce compliance lub systemie zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems).

Posiadamy zespół specjalistów przygotowanych i doświadczonych w zakresie systemów compliance w obszarze prawnym, organizacyjnym i informatycznym. Nasze autorskie metody zostały wypracowane w oparciu o wiedze naszego zespołu, doświadczenie zawodowe, cykliczne szkolenia oraz ciągłe monitorowanie zmian w środowisku prawnym i biznesowym. W swoich działaniach wykorzystujemy najlepsze praktyki zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem, m.in. w oparciu o standardy zarządzania ryzykiem  (ISO 31000), zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001) i  zarządzania zgodnością (ISO 19600).

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229