Ciągle zmieniające się otoczenie prawne, wdrażanie nowych procesów i polityk powoduje że organizacja powinna zapewnić zgodność metod i zasad postępowania z obowiązującymi przepisami prawa i przyjętymi regulacjami.

WAŻNA INFORMACJA !

Do 17 grudnia 2021r. polskie przedsiębiorstwa, podmioty publiczne oraz podmioty finansowe mają obowiązek wdrożyć postanowienia  dyrektywy o ochronie sygnalistów – tj. Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Podmioty prywatne zatrudniające powyżej 249 osób są zobowiązane wdrożyć postanowienia dyrektywy najpóźniej do 17 grudnia 2023r.

Wdrożenie systemu compliance (systemu zarządzania zgodnością) pozwala w szczególności na:

 1. Skuteczne monitorowanie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 2. Zarządzanie procesem zgłaszania nieprawidłowości i nadużyć (tzw. whistleblowing),
 3. Analizowanie i wykrywanie ryzyk występowania czynów zabronionych w organizacji,
 4. Wewnętrzne wsparcie komórek organizacyjnych i zarządu w kontekście zapewnienia zgodności z regulacjami prawnymi, normami, wytycznymi organów kontrolnych,
 5. Zapobieganie stratom finansowym i wizerunkowym.

Osobą nadzorującą implementację i przestrzeganie postanowień dyrektywy, polityk compliance oraz wspierającą organizację w ochronie sygnalistów jest COMPLIANCE OFFICER. 

Powierzenie pełnienia funkcji Compliance Officera (Menadżera ds. Zgodności, Specjalisty procesów compliance, Pełnomocnika Systemu Zarządzania Zgodnością) pozwala organizacjom na skuteczne monitorowanie realizowanych i planowanych procesów poprzez m.in.

 • zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • identyfikację i monitorowanie ryzyka wynikającego z nieprzestrzegania przyjętych regulacji (polityk, procedur, regulaminów, norm),
 • wsparcie i doradztwo właścicielom ryzyk w zakresie zapewnienia zgodności,
 • audytowanie i controlling procesów w zakresie compliance,
 • monitorowanie przestrzegania polityk i procesów zgodności, w tym polityk antymobbingowych i antykorupcyjnych,
 • reagowanie na niezgodności i nadużycia oraz niezwłoczne wdrażanie działań prewencyjnych i korygujących.

Jak możemy pomóc?

W ramach powierzenia funkcji Compliance Office wykonujemy w szczególności:

 • informowanie pracowników oraz zarządu o obowiązkach spoczywających na nich w zakresie zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi,
 • nadzorowanie procesów compliance w obszarach: organizacyjnym, prawnym, informatycznym, technicznym, fizycznym i personalnym,
 • audyty wewnętrzne w zakresie kontroli przestrzegania polityk compliance,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji systemu compliance, w szczególności polityk i deklaracji zapewnienia zgodności, antykorupcyjnych, zgłaszania nieprawidłowości, procedur oceny wiarygodności i kodeksów etyki,
 • opiniowanie i doradztwo w zakresie zapewnienia zgodności,
 • koordynowanie procesu zgłaszania zdarzeń, nieprawidłowości i ochrony sygnalistów,
 • koordynowanie wdrażania nowych procesów pod kątem zapewnienia zgodności i kontroli ryzyka,
 • informowanie kierowników organizacyjnych i zarządu o ryzykach i zmianach w obowiązkach w zakresie compliance,
 • przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych z zakresu compliance,
 • pełnienie roli konsultanta i doradcy prawnego w komórce compliance lub systemie zarządzania zgodnością (Compliance Management Systems).

Posiadamy zespół specjalistów przygotowanych i doświadczonych w zakresie wdrażania i funkcjonowania systemów compliance w obszarze prawnym, organizacyjnym i informatycznym. Nasze autorskie metody zostały wypracowane w oparciu o wiedzę naszego zespołu, doświadczenie zawodowe, cykliczne szkolenia oraz ciągłe monitorowanie zmian w środowisku prawnym i biznesowym. W swoich działaniach wykorzystujemy najlepsze praktyki zapewnienia zgodności i zarządzania ryzykiem, m.in. w oparciu o standardy zarządzania ryzykiem  (ISO 31000), zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (ISO 37001), zarządzania zgodnością (ISO 19600) oraz praktyki ochrony sygnalistów w podmiotach zbiorowych.

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Rzepakowa 4/i/68,
40-547 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229