Nasza oferta
Software Asset Management (SAM) to zarządzanie oprogramowaniem, inaczej mówiąc zestaw najlepszych praktyk biznesowych łączących ze sobą narzędzia, wykorzystywane oprogramowanie oraz procesy. SAM obejmuje zarządzanie oprogramowaniem we wszystkich etapach jego wykorzystywania, począwszy od zakupów, poprzez dystrybucję i wdrożenie, utrzymanie i wykorzystanie przez użytkowników po wycofanie jego wycofanie.Do podstawowych zalet zarządzania oprogramowaniem można zaliczyć:

 • systemowe podejście do zarządzania oprogramowaniem
 • świadomość stanu wykorzystywanego oprogramowanie
 • świadomość stanu posiadania licencji, zarządzanie stanem posiadanych licencji
 • kontrolę użycia oprogramowania
 • obsługę incydentów i problemów związanych z oprogramowaniem

Przyjęcie prawidłowego zarządzania oprogramowaniem chroni Państwa firmę przed zagrożeniami związanymi z używaniem nielegalnego oprogramowania, pozwoli ustalić jakie oprogramowanie zostało zainstalowane oraz czy nie ma uchybień licencyjnych. Dodatkowo SAM pozwala na zoptymalizowanie kosztów zakupu i użytkowania oprogramowania.

Etapy SAM

SAM Baseline – Inwentaryzacja
Podczas pierwszego etapu wykonywana jest inwentaryzacja i audyt oprogramowania, dokonujemy skanowania wszystkich komputerów i serwerów w celu określenia wykorzystywanego oprogramowania. Stan ten „zderzany” jest z posiadanymi przez firmę znakami legalności (np. certyfikaty, faktury, nalepki licencyjne) odpowiednimi dla danego typu oprogramowania i weryfikowany pod względem ilościowym i prawnym (np. wykorzystanie niezgodne z licencją). Wynikiem audytu jest raport mający na celu wykazanie niedoborów, błędów w zgodności licencyjnej i rekomendacje w zakresie przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

SAM Assesment – Polityki i procedury
Kolejnym etapem jest stworzenie systemu pracy opartego na polityki i procedury dotyczące zarządzania oprogramowaniem. Polityki i procedury dotyczą wszystkich obszarów SAM. Podczas tworzenia systemu zarządzania oprogramowaniem uwzględniamy wytyczne normy ISO:19770. Wynikiem prac w obszarze drugim jest implementacja zasad postępowania, procedur i reguł mających na celu utrzymanie i dalsze
usprawnienie, zarządzania oprogramowaniem.

SAM Planning & Deployment – Zarządzania oprogramowaniem
Ostatnim etapem roboczym naszych działań jest przekazanie klientowi narzędzia wspomagającego zarządzanie oprogramowaniem. Wspólnie z klientem określane są sposoby zarządzania i monitorowania posiadanego oprogramowania z uwzględnieniem narzędzi online firm trzecich po rozwiązania firmy Microsoft (np. MAP Toolkit lub płatne System Center Configuration Manager). Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na osiągnięcie wyższych pułapów dojrzałości SAM.

Audyt końcowy – zgłoszenie wydania certyfikatu Microsoft
Nasza usługa kończy się wydaniem drugiego raportu po audytowego, uwzględniającego wprowadzone działania naprawcze (w stosunku do raportu po etapie I).

Razem z raportem klientowi przekazywany jest certyfikat wykonawcy audytu – firmy N-Serwis.pl Sp. z o.o. oraz informacje o
przeprowadzonym i pozytywnie zakończonym audycie przekazywane są firmie Microsoft w celu wydania przez firmę Microsoft
certyfikatu SAM potwierdzającego legalność posiadanego oprogramowania oraz wdrożenie odpowiednich polityk.

Korzyści

Zarządzanie oprogramowaniem w firmie to nie tylko uporządkowanie licencji i posiadanego oprogramowania. Wdrożenie systemu zarządzania oprogramowaniem to wymierne korzyści między innymi w obszarach:

Zarząd i właściciele

 • Bezpieczeństwo i gwarancja przestrzegania zasad licencjonowania
 • Spełnienie wymagań prawnych
 • Możliwość monitorowania zasobów i sposobów wykorzystania
 • Budowanie wizerunku firmy jako solidnego partnera

Informatyki i działów IT

 • Inwentaryzacja i enumeracja posiadanego oprogramowania
 • Optymalizacja infrastruktury teleinformatycznej i programowej
 • Możliwość standaryzacji mechanizmów wykorzystywania oprogramowania (wdrożenia i wycofanie)

Zakupów i działów organizacyjnych

 • Weryfikacja dostawców i gwarancje źródeł programów
 • Standaryzacja zakupów oprogramowania
 • Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów programowych
 • Oszczędności finansowe i optymalizacja kosztów w dłuższej perspektywie czasu

Certyfikat SAM N-Serwis.pl

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6431280869
Regon: 360170186
KRS: 0000532229