Nasza oferta
Software Asset Management (SAM) to  zestaw najlepszych praktyk biznesowych obejmujących narzędzia, wykorzystywane oprogramowanie oraz procesy w zakresie zarządzania oprogramowaniem. SAM obejmuje zarządzanie  we wszystkich etapach  wykorzystywania oprogramowania, począwszy od zakupów, poprzez dystrybucję i wdrożenie, utrzymanie i wykorzystanie przez użytkowników po wycofanie tego oprogramowania.
Do podstawowych zalet zarządzania oprogramowaniem można zaliczyć:

 • systemowe podejście do zarządzania oprogramowaniem,
 • świadomość stanu wykorzystywanego oprogramowania,
 • świadomość stanu posiadania licencji oraz wdrożenie procesu zarządzania licencji oprogramowania,
 • kontrolę wykorzystywanego oprogramowania,
 • obsługę incydentów i problemów związanych z oprogramowaniem.

Przyjęcie prawidłowego zarządzania oprogramowaniem chroni Państwa firmę przed zagrożeniami związanymi z używaniem nielegalnego oprogramowania. Ponadto,  pozwala ustalić jakie oprogramowanie zostało zainstalowane oraz czy występują niezgodności związane z posiadanymi licencjami oprogramowania. Wdrożenie SAM pozwala również na zoptymalizowanie kosztów zakupu i użytkowania oprogramowania.

Etapy SAM

1. SAM Baseline – Inwentaryzacja
Podczas pierwszego etapu wykonywana jest inwentaryzacja i audyt oprogramowania, dokonujemy skanowania wszystkich komputerów i serwerów w celu określenia wykorzystywanego oprogramowania. Stan ten jest porównywany jest z posiadanymi przez firmę znakami legalności (np. certyfikaty, faktury, nalepki licencyjne) odpowiednimi dla danego typu oprogramowania i weryfikowany pod względem ilościowym i prawnym (np. wykorzystanie niezgodne z licencją). Wynikiem audytu jest raport mający na celu wykazanie niedoborów, błędów w zgodności licencyjnej i rekomendacje w zakresie przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

2. SAM Assesment – Polityki i procedury
Kolejnym etapem jest stworzenie systemu pracy opartego o polityki i procedury dotyczące zarządzania oprogramowaniem. Polityki i procedury dotyczą wszystkich obszarów SAM. Podczas tworzenia systemu zarządzania oprogramowaniem uwzględniamy wytyczne norm serii ISO/IEC 19770.  Wynikiem prac jest implementacja zasad postępowania, procedur i reguł mających na celu utrzymanie i dalsze usprawnienie, zarządzania oprogramowaniem.

3. SAM Planning & Deployment – Zarządzania oprogramowaniem
Ostatnim etapem roboczym naszych działań jest przekazanie klientowi narzędzia wspomagającego zarządzanie oprogramowaniem. Wspólnie z klientem określane są sposoby zarządzania i monitorowania posiadanego oprogramowania z uwzględnieniem narzędzi online firm trzecich po rozwiązania firmy Microsoft (np. MAP Toolkit lub płatne System Center Configuration Manager). Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na osiągnięcie wyższych poziomów dojrzałości SAM.

4. Audyt końcowy – zgłoszenie wydania certyfikatu Microsoft
Nasza usługa kończy się wydaniem drugiego raportu poaudytowego, uwzględniającego wprowadzone działania naprawcze (w stosunku do raportu po etapie I).

Razem z raportem, klientowi przekazywany jest certyfikat wykonawcy audytu – firmy N-Serwis.pl Sp. z o.o. oraz informacje o przeprowadzonym i pozytywnie zakończonym audycie przekazywane są firmie Microsoft w celu wydania przez firmę Microsoft certyfikatu SAM potwierdzającego legalność posiadanego oprogramowania oraz wdrożenie odpowiednich polityk.

Korzyści z wdrożenia SAM 

Zarządzanie oprogramowaniem w firmie to nie tylko uporządkowanie licencji i posiadanego oprogramowania, lecz przede wszystkim korzyści między innymi w obszarach:

1. Zarząd i właściciele

 • Bezpieczeństwo i gwarancja przestrzegania zasad licencjonowania
 • Spełnienie wymagań prawnych
 • Możliwość monitorowania zasobów i sposobów wykorzystania
 • Budowanie wizerunku firmy jako solidnego partnera

2. Informatyki i działów IT

 • Inwentaryzacja i enumeracja posiadanego oprogramowania
 • Optymalizacja infrastruktury teleinformatycznej i programowej
 • Możliwość standaryzacji mechanizmów wykorzystywania oprogramowania (wdrożenia i wycofanie)

3. Zakupów i działów organizacyjnych

 • Weryfikacja dostawców i gwarancje źródeł programów
 • Standaryzacja zakupów oprogramowania
 • Pełne wykorzystanie posiadanych zasobów programowych
 • Oszczędności finansowe i optymalizacja kosztów w dłuższej perspektywie czasu

Certyfikat SAM N-Serwis.pl

Kontakt

N-SERWIS.pl Sp. z o.o.
ul. Klimczoka 9
40-857 Katowice
NIP: PL6342833456
Regon: 360170186
KRS: 0000532229